صفحه اصلی امید به زندگی بیا طرحی نو در اندازیم…بخش چهارم
بیا طرحی نو در اندازیم…بخش چهارم

بیا طرحی نو در اندازیم…بخش چهارم

0
22

به نام خالق ِ بی همتا که ارزانی نمود خلاقیتِ هست و نیست را بر اشرف مخلوقاتش

و سلامی گرم به اهل سرزمینهای دورمان . دوره ای کوتاه بر دروس گذشته میکنیم و سپس به شرح مفاهیمی کلیدی در باب درخواستهایمان از خرد کائنات میپردازیم که لمس و درک ِ آنها برای ادامه ی راه و به دست گرفتن ِ خلاقیتمان در ایجاد تغییرات زندگی بسیار مهم و اساسی ایست . با ما همراه باشید .

طرحی نو بخش چهارم

تا اینجای داستان بر خود پذیرفتیم که بدون افشای راز ِ خودسازی به آنانی که این راه را با دیده ی شک مینگرند ، با اعلام ِ این پذیرش به دنیای درون و برون ، مسیر را هموار کنیم که ما خواهان ِ تغییری نورانی و مثبتیم . در قدم بعدی با نیمه ی تاریک و پوشیده شده در سایه ی ِ وجودمان رو در رو شدیم و آموختیم که چرا از دیگران و اعمالشان بر میتابیم و دانستیم که تمامی صفاتی را که در دیگران میبینیم و آزارمان میدهد به این علت در جلوی دیدمان قرار گرفته که خرد کائنات به ما یاد آوری کند این صفات را روزی روزگاری در نیمه ی تاریک ِ وجودمان پنهان کرده ایم و باید آنها را به سطح وجود آورده ، با این صفات و تجربیات صلح کنیم ، خود را با تمامی آنچه در ساختارمان داریم عمیقا بپذیریم و دوست داشته باشیم ( حتی همینگونه که به نظر ناکاملیم ).  این پروسه را بدون وارد آوردن فشار بر ذهنمان برای یاداوری خاطرات و تجربه های تلخی که در جایی با دیگران داشتیم به انجام میرسانیم یعنی فقط در هر زمان که از کسی و یا دیدن ِ چیزی یا آزردگی یی در زندگی روزمره مان روبرو شدیم ، به دنبال صفتی که این آزردگی را در ما بوجود میاورد میگردیم و بلافاصله مراحل پاکسازی و رها ساختن ِ ذهنی یمان را که در نیمه تاریک وجود پنهان شده پی می گیریم . و آموختیم که با تبرک عشق تمامی آن صفات و تجارب ِ ارزشمندمان را ، که ما را به این من ِ با ارزشی که آمادگی خودسازی را دارد رسانده ، قدردانی کنیم و رهایشان سازیم و با آتش ِ پاک آنها را به انرژی برتر مبدل نماییم تا به تجاربی نوتر دست یابیم و دوره های دیگری از رشد روحی مان را درک و طی کنیم . و باز هم آموختیم که بخشیدن ، ما را به اریکه ی خداوندی متصل میکند و ابراز آن با تمامیت ِ قلبمان ، ما را به سوی دریچه های باز معنوی رهنمون میسازد .

در همین جا شکر گزاری از آنچه هستیم ، داریم و برایمان در راه است را به آموخته هایمان می افزاییم . شکرگزاری نیز یکی دیگر از شاه کلیدهای ورود به دنیای اسرار آمیز توانگری بر خواسته های ماست . در قوانین جذب ، قانونی داریم که میگوید در طول روز صد مورد را برای شکرگزاری پیدا کنیم و از آن موارد سپاس به جای بیاوریم تا زودتر به آرزوهایمان برسیم .

حال با این چکیده به پیشواز بحث جدید میرویم .

بی تردید در جمعمان افرادی هستند که با خود اندیشیده اند برای رسیدن به جواب چراهای بسیاری که در ذهن داریم و برای رفع ِ کلیه ی مواردی که در زندگیمان ریشه کرده و آنها را به سان مشکل میبینیم ، اعم از بی حوصلگی ، پوچی و نداشتن ِ انگیزه ای برای سعی و تلاش ، فقر ، یافتن ِ تجربیات ِ تکراری درد و بیماریها ، بی همزبانی ، مسائل خانوادگی ، کمبود حافظه ، و… چگونه از این گامهای اولیه میتوان سود جست ؟ منی که در ماه گذشته تمامی تمرینها را انجام دادم چرا هنوز در دل نا آرامم ؟ کی به آرامش میرسم ؟ چه موقع میتوانم آنگونه که میخواهم زندگی را با لذت ببلعم ؟ آرزوهایِ برحقم کی برآورده میشوند ؟

به همین منظور این جلسه به شرح ارتباط گامهای قبلی در کنار ِ تعاریف ِ مفاهیمی پایه ای میپردازد تا بدانیم چگونه خود را واقعا به ترمیم ِ افکار برسانیم تا همه چیز به بهترین نحو در اطرافمان تغییر کند .

برای جواب ِ تمامی اینها ما نیازمندیم که بدانیم و مطمئن شویم گامهای پیشین را با چه کیفیتی طی کرده ایم و در انتها به چه درکی از خود و عملکردمان رسیده ایم و آیا در این مرحله از زندگی یمان خود را صادقانه دوست داریم و این عشقِ به خود را به راحتی و با خلوص میتوانیم به زبان آوریم ؟ آیا با تمامی کارها و اعمالی که انجام داده ایم و تمامی نواقصی که ممکن است در جسممان ، افکارمان و عادتهایمان در نیمه ی تاریک ِ وجودمان هنوز باقی مانده باشد ، باز هم خودمان را تایید میکنیم ؟ آیا دیگر بعد از اینکه یاد گرفتیم هر درسی که در زندگی برایمان پیش آمده یا میاید برای رشد ِ روحیمان به ما نمایان شده یا میشود ، باز هم ابراز میکنیم که خود را با تمامی این زیر و بمها میپذیریم و به حق از تجربیاتمان که چون معلمانی گرانبها برایمان بوده اند با خلوص ِ نیت تشکر میکنیم و با لبخند ، بخشیدن ِ خود و دیگران را به زبان و دل جاری میسازیم ؟ آیا این حس در ما از بین رفته که ” من به اندازه ی کافی خوب نیستیم “ ؟

اگر جواب این پرسشها مثبت است و ما اعتماد به نفسِ الهی ِ خود را بازیافته ایم یعنی تیر به هدف خورده و ما آماده ایم تا برای رسیدن به مراحل ِ بعدی که تغییر دنیایمان با طرحی نوست و همینطور برآورده شدن ِ آرزوهای بر حقمان رهسپار شویم . اگر جوابها در بعضی از سوالات هنوز منفیست یعنی زنگارهای روحی هنوز کاملا صیقل نخورده اند و هنوز الگوهایی در ما وجود دارند که همرنگ ِ عشق ورزیدن به خود نشده اند و این بدان معنیست که کار بر روی سه مبحث ِ اولیه ، هنوز ما را به مرحله ی شکوفایی ِ مورد نظر نرسانده . بسیار واضح و ملموس است که اگر ما خود بر وضع ِ روحی یمان ، دوست داشتن و بخشش ِ خود و دیگری ایمان نداشته باشیم نباید انتظار داشته باشیم که خرد کائنات با آنهمه هوشمندیش به ما اعتماد کند و بخشش اش را در زمینه های گوناگون آنچنان که ما جویای آن هستیم ، به ما اعطا کند . وقتی ما خود را آماده و لایق ِ دوست داشتنِ خود نمیدانیم و مداما خود را بابت هر چیز که در جسم و افکار و احساسات و روحمان داشته ایم یا داریم به تحقیر میکشیم و با کلام و افکار ، خود را مداما تنبیه و سرزنش میکنیم چرا باید کائنات به ما به جای اینهمه تنبیه و مجازاتی که خود از خودمان میکشیم ، پاداش دهد !؟ مگر ما از اعماق وجودمان خود را لایق اهدای برکات یافته ایم که او ما را چنین ببیند ؟

پس کدامین راه ما را به مسیر خواسته شده میرساند؟

ما برای ورود به دنیای عملی شدن ِ آرزوهایمان میباید برای خود ( یعنی برای من ِ درونیمان ) دوستی : رازدار ، همدل ، امیدوار ، مهربان و با گذشت باشیم که هرچند این ” من ِ درونی ” دارای خصوصیاتی ایست که در بعضی زمینه ها ناکامل و یا ناپسند است ، باز هم به عیب جویی ِ او برنخیزیم بلکه به بزرگی نفس او نگاه کنیم که همت ِ باروری در ما را زنده کرده و هر لحظه در پی ِ ساختن ِ بناهایی نورانی و الهی ایست . بنابراین ما باید که خود را همینگونه که هستیم یعنی فردی که در حال ِ رشد ِ معنویست ، ببینیم و لایق برای تمامی خوبیهای دنیا بشناسیم .

هم اکنون میخواهیم از سرنوشتی که از قبل برای خود با منفیات فرستاده بودیم دست بشوییم و با آگاهی همه چیز را تعمیر کنیم تا پس از مدتی نه چندان طولانی به نیکی ها دست پیدا کنیم و برای این دستیابی به هدف ، باید سه گام ِ پیش را بدرستی طی کرده باشیم . هیچکسی برای دیگری نمیتواند تجویز کند کدام گام است که برای تو زمان گیرتر است یا پرسرعت تر طی میشود یا کدام گام را میتوانی یا نمیتوانی قبل از دیگر گامها یا حتی با همدیگر انجام دهی ! تنها میتوان گفت که هر گام بایستی به درستی انجام شود تا پاکسازی را عملی کند ، تقدم و تاخری به معنای صحیح و غلط وجود ندارد . مطمئن باشید کسی که پای در راه گذاشته باشد با نور الهی دستگیری میشود و مسیر برایش راهگشایی میشود فقط باید که پای در راه گذاشتن را اراده کنیم آن هم با تمام وجود .

دوباره یادآور میشویم از آنجا که انسان مختار آفریده شده باید با اختیار ، قدم در راه خودشناسی بگذارد و در عین حال باید بداند که راهی که در پیش است چیزی نیست که یک شبه به پایانش ببریم زیرا راه رشد و تکامل عموما راهی یک شبه برای رفتن نیست . در هر قسمت از این راه چیزهایی بر ما آشکار میشود که تا چند روز قبل از آن چیزی نمیدانستیم و عینا به همین خاطر است که در هر قدم ، عجایبی ما را شگفت زده میکند تا بیاموزیم که این خود ِ راه است که زیباست و هر لحظه اش عین ِ رسیدن ِ به مقصد است زیرا دائما رشد یافته تر قدم برمیداریم و بالندگی الهی بیشتری پیدا میکنیم و نسبت ِ به من ِ قبلی ، منی پر بارتر ما را در بر میگیرد و این نگاه همان نگاه ِ تحسین گر بر خویش و راضی بودن از من ِ درونیست که گشایشها را برایمان در زندگی به همراه میاورد و زبانمان را بی اختیار به شکر باز میکند .

پس از گذشت ِ چندین ماه که جلو و جلوتر رفتیم ، ناخوداگاه که به عقب مینگریم از خود میپرسیم : این من بودم !؟ چقدر تغییر کرده ام ! چقدر آرامم ! چقدر با توکل گام برمیدارم ! چقدر همه چیز زیبا بود و من توان ِ دیدن ِ آنها را نداشتم ! و پس از گذشتن از وادی شکها و تردیدها که برای آب دیده کردن ِ نهایی ما لازم است ، دیگر میفهمیم و با تمامی وجود درک میکنیم که دنیا و بهشتمان یکی میشود و هیچ واقعه ای که عامه را تکان میدهد در ما حتی به قدر چند دقیقه ای نیز باعث ِ برافروختگی نمیشود . نه اینکه مسخ میشویم و بی احساس ، نه ، تطمئن القلوب میشویم و شادیهایمان رنگ ِ واقعی ِ شادی به خود میگیرد . چون یار را در بر داریم از هیچ مسامحه ای نمی هراسیم . چون او تمامی قدرت است که کنارمان است ؛ از چیزی نگران و مایوس نمیشویم . چون او تمامی حکمت است درمی یابیم که چیزی را بی مفهوم به هم نمیبافد و…  . در هر وقت ، هر جا و هر موقعیتی چه خوب یا بد ، یارانِ معنوی یمان را با تمام وجود درک میکنیم که در کنارمان هستند و به ما قوت قلب میدهند و بارهای اضافی را از دوشمان برمیدارند .

 شکری شکرین که این وعده برای تمامی آنانی که روحشان آماده ی پذیرش است بسیار نزدیک و ملموس است.

با این مقدمات به توضیح مفاهیمی میپردازیم که میبایست با آن یافته ها خود را محک بزنیم و ببینیم کدامیک از سه مرحله ی قبل را درست پیموده ایم و یا احیانا کدام مرحله نیاز به برگشت و بازبینی ِ مجدد دارد .

مهمترین پیش نیازهای سرعت بخشیدن به برآورده شدن خواسته هایمان : دوست داشتن و تایید خود به شکلی قلبی و درونی ، بخشش ِ خود و دیگران با تمامیت ِ وجود ، احساس لیاقت کردن در خود برای داشتن ِ آن خواسته ، استفاده از قانون جذب و بیان جملات مثبت و تاکیدی ، تجسم خلاق ، ایمان داشتن به عملی شدن خواسته یمان ، همیشه شاد بودن و در لحظه زندگی کردن ، شاکر از داشته های خود بودن ، رازداری بر روی آرزوی مربوطه تا عملی شدن ِ کامل ِ آن ، طلب خیر کردن برای خود و همگانی که در رابطه با این آرزو همسو و درگیرند ، هر بار بر روی یک خواسته تمرکز کردن با تمام نیروهای یاد شده ، عدم ِ وابستگی به برآورده شدن ِ آرزو به این معنی که آرزو را با معیارهای گفته شده به سمت خود میکشیم ولی این حس را در خود از بین میبریم که اگر این آرزو برایمان سر نگیرد دنیایمان به آخر رسیده و یا باید مغموم شویم ، در مودی مثبت و شاد زیستن بطور پیوسته زیرا به او و عطایش همیشه امیدواریم و چیزی برای ناراحتی و نگرانی وجود ندارد تا ما را غمگین کند ، پاک کردن کارمای تنفر و کینه با عمل بخشایش ، کمک گرفتن از نیروهای معنوی برای نشان دادن راه برآورده شدن آن خواسته ها  .

رمز برآورده نشدن آرزوهایمان : اصلی در قانون جذب وجود دارد که میگوید ” اگر تمامی مراحل ِ درخواست آرزو را بارها درست طی کردی و آرزویت عملی نشد ، برو سرمست شو و ذوقی کن در حد اعلی درجه ! زیرا کائنات و نیروهای معنوی تو را برای برآوردن ِ آرزویی همه جانبه تر و پر سودتر پسند کرده اند و میخواهند به تو آن را دهند که لیاقت توست نه آن که خود میپنداری درخور ِ آنی ! “

کارما : هر کاری را که انجام میدهیم حتی فکر کردن به چیزی ، دارای قدرت ِ ساخت ِ پاداش یا جزاست . اگرعمل یا نیتمان خوب باشد کارمای مثبت و اگرعمل و نیتمان ناپسند باشد ، کارمای تولید شده کارمایی منفیست .

تولیدِ ماند یا انرژی منفی : هر عمل یا انگیزه یا هر محلی که بار ِ ناخوشایند و ناپسندی داشته باشد دارای ماند یا انرژی منفیست ؛ کلمه ای ناشایست که از دهان ِ کسی درمیاد ، تهمت زدن ، غیبت کردن ، ناشکری کردن ، مغموم بودن ، ایراد گرفتن از زندگی و روز و روزگار ، زندگی را به کام خود و دیگران تلخ کردن ، خشمگین بودن ، انتقاد کردن ؛ دیدن صحنه های دلخراش از یک تصادف ، دیدن ِ زد و خورد در خیابان ؛ فکر کردن به چزاندن ِ کسی ، نفرین کردن ِ یک فرد ، ترسیدن از چیزی یا کسی یا موردی … همه و همه تولید کنندگان ِ ماند یا انرژی منفی هستند .

گاست : میزان ِ سنگینی و سبکی ِ کارما با گاست سنجیده میشود . درست مانند واحد ِ طول که متر ، و واحد اندازه گیری ِ دما که سانتیگراد است .

ترس : تقریبا معادل ِ ماند است و تحقیقا متضاد عشق ؛ پس هر کجا که عشق ِ الهی را فرا خوانی کنیم خودبخود ترس را متواری ساخته ایم ، زیرا این دو در یک اقلیم گنجاندنی نیستند . ترسها دارای انرژی یی منفی با گاستی بسیار بالا هستند و عامل ِ ایجاد ماندهای دیگر هستند . نظیر ترس از بی پولی که به اختلاس ، دزدی ، دولا پنج لا حساب کردن ، کم فروشی ، احتکار و … منتهی میشود .

راههایی اصولی برای کمتر کردن ِ ماند و کاهش تولید آن توسط خودمان یا کاهش جذب ِ آن از دیگران ، محافل و امور روزمره ی زندگی : اولین راهکار برای اوضاع و احوالی که دوستان و آشنایان برایمان بوجود میاورند و ما را در وضعیتی میگذارند که منجر میشود تا با آنان دمخور شده و به ایجاد ماند یا انرژی منفی در خود دامن زنیم ، عوض کردن اوضاع و صحبتهای ایجاد کننده ی انرژی منفیست. اغلب میتوان با حرف توی حرف انداختن و از این شاخه به آن شاخه پریدن اقدام ِ دوستان و آشنایان را در این زمینه خنثی کرد . با گفتن الفاظی ( از روی آنچه دوست داریم تا باشد و برایم واقعی شود ، واقعیت ِ نیکیها را گفتن ؛  نه اینکه بخواهیم به دروغ ، چیزی به هم ببافیم که دروغ و بد اندیشی ها ، خود تولید کننده ی ماند و انرژی منفی ایست ) مانند دیدن ِ زیبایی هایی که در همان لحظه به چشممان میاید ، به فرض زیبا بودن ِ یک لباس ، یک برخورد یا مشابه ِ اینها را دیدن و بازگو کردن : وای الان که دقت میکنم میبینم چقدر این لباسی که پوشیدی بهت میاد ؛ امروز چه حال ِ خوبی دارم انگار داره یه اتفاقات خوبی میافته ، تو اینطور حس نمیکنی که امروز روز خوبی یه ؛ راستی از مامانت اینا چه خبر خیلی وقته ازشون چیزی نشنیدم ایشالا که خوبن ؛ حالا اینا رو ول کن بگو ببینم کی وقت داری بریم یه جایی یه چیزی بخوریم و از خاطرات خوب قدیم مون حرف بزنیم ؛ راستش حواسم نبود چی گفتی داشتم فکر میکردم چطور میشه دوستای قدیمی رو دور هم جمع کرد ، میشه یه برنامه ی کوه نوردی یی چیزی گذاشت که از حال همدیگه بیشتر خبردار شیم و … . دومین راهکار برای جلوگیری از تولید یا جذب ماند این است که در مواقعی که افراد بطور نابرابری در حال آزار دادن ما هستند با سکوت کردن و فکر کردن به جملات ِ نورانی خودمون رو پشت ِ سپر ِ محافظتی ِ معنوی قرار بدهیم ، با گفتن ِ جملاتی که در ذهن میگذرانیم و در دل میگوییم مانند : “ به تو با چشم محبت مینگرم و از دیدن ِ هر لحظه ی رشد و شکوفایی و بالندگی ِ الهی ِ تو به وجد میایم . ” یا ” من آماده ام تا درس زندگیم را از تو به آسانی فرا بگیرم . از آموزاندن ِ این درسها از تو قدردانی میکنم و برای تو و خودم نور و گشایش به کائنات میفرستم ” یا “ عشق و نور الهی همواره در جزء جزء زندگی ام سرگرم کارند و هم اکنون مرا به بهترینها میرسانند . من آماده ی دیدن ِ زیبایی ها در این لحظه هستم . شکر . ” – برگرفته از کتاب ” از دولت عشق ” نوشته ی کاترین پاندر- .  سومین راهکار و آخرین راهکار  برای موقعیتهایی که دارند ما را از کوره به در میبرند و توان مقابله را از ما کاملا سلب میکنند ، ترک ِ موقعیت است با حالتی آرام و متین نه با شتاب و پر از اضطراب . – بر گرفته از کتاب ” روش برخورد با افراد دشوار” نوشته ی سم هورن- .

به طور اختصار باید گفت این ما هستیم که طالب عوض شدنیم نه طرف ِ مقابل و این ماییم که خواستار رسیدن به توازن و نگرفتن ِ انرژی منفی هستیم نه کسی که برایمان در حال ِ دردسر آفریدن است ، پس برماست که خود را کنترل کنیم و با ساختن ِ سپر ِ مثبت به دور ِ اندیشه هایمان ، ماند و نیروهای منفی را از خود دور نگه داریم تا به آرزوهایمان برسیم . پس از چندین بار کنترل و چند وقتی تمرین ، این کار برایمان مانند آب خوردن راحت و بدون تفکر انجام میشود زیرا خودبخود در سطح ِ ارتعاشات ِ بالاتر از دوره های قبلی ِ زندگی یمان قرار میگیریم .

قانون کارما : در سطوح ِ اولیه ی تغییرات به سمت ِ مثبت شدن ، و در سطح ِ کنونی ِ ارتعاشاتی که برای ِ شروع داریم ، ما به هر میزان و با همان گاستی که کارما تولید میکنیم ، نتیجه ی آن را از کائنات دریافت میکنیم ( به اندازه ی ذره ی خردلی به آنها ظلم نمیشود – سوره ی مریم ). ولی الزاما ما برای دریافت و برگشت ِ عکس العمل ِ کارمای ِ خود از همان شخص که با او کارما را تولید کردیم ، جواب پس نمیگیریم . ممکن است من به قلی بد کرده باشم ولی چون قلی برای من فرد ِ مهمی در زندگی ام نیست ، جواب ِ من با دستان ِ علی که شخصی مهمی در جای جای زندگی من است به سرم هوار شود . با روشهای پاک کردن کارما میتوان از گرفتار شدن از بیشتر ِ مواردی که باید توسط ما بازپرداخت شوند ، جلوگیری کرد .

قانون جذب : روی هر چیزی که زوم کنیم و فکرمان را به شاخ و برگ دادن به آن مشغول کنیم ، با هر قدرتی که به این اشتغال بپردازیم ، با همان قدرت هم خرد کائنات آن را برایمان مهیا میکند و به ما میرساند ؛ چون باور خرد کائنات اینست که ما اشرف مخلوقاتیم و امر امر ِ ماست ، به چیزی مشغولیم که افکارمان را با تمرکز به خود جلب کرده پس آن چیز باید در زمان ِ مناسب و از طریقی که خود تشخیص میدهد به دستمان برسد ! ولی باید دانست که زبان ِ محاوره با خرد کائنات اصول ِ خود را میطلبد . بعضی کلمات ، قدرتی ناباورانه در جمله ایجاد میکنند که توسط خرد کائنات فقط آن لغت بخصوص در جمله بندی مد نظر قرار میگیرد و به آن کلمه به چشم ِ پیام ِ اصلی ِ جمله نگریسته میشود . برای همین است که بعضی از درمانگران فقط بر روی گفتن ِ کلمه ی دلخواه به صورت مثبت ، اصرار دارند که در پاراگراف بعدی به آن نیز اشاره میکنیم . به فرض من میخوام بدنی سالم داشته باشم و مریض نشوم . جمله های تاکیدی یی که صحیح است تا ورد خود سازم یا در محاوره های روزانه ام با دیگران انتخاب کنم اینهاست ( مثبت ، با فعل زمان حال و در حالتی که همین الان آن مقوله را دارم و احساسش میکنم پس از بدست آمدنش خوشحالم و شکرگزار!) : من همیشه در سلامتی به سر میبرم . شکر . تمامی بدن ِ من با هوشمندی ِ خاص و الهی ِ خود همواره در حال ِ برقراری سلامت در وجودم هستند و من هم همواره قدردان و شاکرم . خدا رو شکر که بدن سالم و قدرتمندی دارم . و جمله های غلط که نباید بر روی ِ آنها تمرکز کرد ( حتی وقتی با دوستمان در حال گفتگو هستیم ): من دوست ندارم مریض باشم ، نمیدانم چرا همیشه در موقعیتهای کاریِ  حساس ، مریضم ! میترسم حالا هم که خیلی کار دارم مریض شوم ، کاش اینجوری نشود چون از تمام ِ کارهایم جا میمانم ! – پیام این جمله به کائنات ، فراهم آوردن ِ ” مریضی ” ایست آنهم با توان ِ بینهایت ! نفس و کلمه ی ” ترسیدن ” توانِ این جملات را با گاست ِ منفی ِ بالایی افزایش میدهد ، از طرفی به کلمه ی ” مریضی ” در ” زمانهای حساس ” و مهم اشاره شده ، همینطور افکار ِ درونی به زبان آمده ( که خود قدرت ِ عملی شدن را چندین برابر افزایش میدهد ) ، و کلمه و قید “همیشگی ” درباره ی آمدن ِ مریضی نیز توان ِ منفی ِ کلام را به اعلا درجه اش در جمله رسانده ، ” کارهای ناتمام ماندن ” نیز منفیات جمله را تکمیل کرده ! پس متاسفانه برای ِ سخن گوی ِ داستان ِ ما که در ترسی با ماند ِ بالا به سر میبرد ، همیشه بسته ی پستی ِ مریضی ، آن هم در زمانهای ِ حیاتی یی که در زندگی ِ شخصیش وجود دارد پیاپی ، فرستاده میشود تا فرد ِ مورد نظر آن را سر ِ موقع دریافت کند و از کارش جا بماند !

نحوه ی استفاده از کلمات مثبت به جای جملات تاکیدی : به فرض اگر ما بلد نیستیم برای درخواستهایمان جمله ای مثبت بگوییم ، در مواقع ضروری بهتر است از کلمات ِ مثبت و محکم استفاده کنیم . وقتی در وضعیت ِ روحی بدی گیر کرده ایم بهتر این است که با توجه به بلد نبودن ِ ساختن ِ یک جمله ی مثبت ، فقط بلافاصله بگوییم و تکرار کنیم : “ گشایش و نور الهی ” یا “ رحمت خداوند ” یا ” خیر و صلاح همگان ” یا ” به نام خداوند بخشنده ی مهربان ” یا ” شکر بر این گشایش نورانی که هم اکنون مرا فرا میگیرد ” و…

مفهوم ِ بخشیدن ( در مورد خود و دیگران ) : باور این مطلب است که “ در هر لحظه از زمان هر اقدامی که توسط ِ ما و دیگری انجام شده نهایت ِ کاری بوده که از دستمان برمیامده و در حد ِ آگاهی و رشد ِ روحی خود بهترین انتخابی که ممکن بوده را به مرحله ی عمل گذاشته ایم ” باعث میشود که ما از خود ، دیگری و اعمال انجام شده نه تنها خشم نگیریم بلکه با نیروی عشق الهی که در وجودمان به ودیعه گذاشته شده آنچه گذشت را به آسانی هضم و جذب و رها سازیم و با فراگرفتن ِ درس ِ مربوطه ، آن برهه از زندگیمان را به دست فراموشی سپاریم و به آنچه گذشت با افکار ِ ناخوشایند و سرزنش بار نگاه نکنیم ؛ تا نه تنها خود را در وضعیت ِ آزار جسمی و روحی قرار ندهیم بلکه آرامش را به خود و افکار و بدنمان هدیه کنیم .

بعضی از مواردی که به ما سرنخ میدهند که هنوز خود را کاملا دوست نداریم و عمیقا تایید نمیکنیم ( جهت تکرار دوره ی بخشش ِ خود یا پاکسازی نیمه تاریک ) : وجود انتقاد از شکل ِ ظاهریمان ؛ فشار آوردن به خود با سوء تغذیه برای رژیمهای لاغری ، ورزشهای بسیارسنگین ؛ فشار آوردن بر خود برای گرفتن ِ قرضهایی سنگین و تحمل فشارهای بیشتر برای بازپرداخت ِ آنها ؛ جمع کردن ِ افرادی در دور و اطراف ِ خود که باعث ِ تحقیر ِ شخصیت و درست کردن هرج و مرج در زندگیمان میشوند ؛ داشتن ِ اضطرابهای پی در پی ؛ دست زدن به انجام ِ ” بایدها ” یی که دیگران در زندگیمان وضع کردند و ما هرگز در درونمان از انجام ِ آن کارها خرسند نبوده ایم و با آینده ی نورانی یی که در آن بایدها میبایست وجود داشته باشد ، از درون موافق نیستیم !؛ انتقاد از اعمالی که تا به حال انجام داده ایم و سرزنش ِ خود به خاطر گذشته یمان ، بیزار بودن یا ناراضی بودنمان از زندگی خویش در حدی آزاردهنده .

تجسم خلاق : تصور یک خواسته است ، با تمامیت ِ خیر و صحت و ثبات ِ آن تا خود را در آن موقعیت به نحو مطلوب و شفاف با تمام جزییات تصور کنیم و از شدنش لذت ببریم و احساس کنیم شاد بودن را ، در تمامی مراحل ِ رویاپردازی مربوطه اش . به عبارتی به جزییات فکر کردن که این پروسه به خیر و صلاح همگانی که درگیر این قضیه هستند ، در باروری ِ خواسته یمان بسیار مهم است . به فرض در زمانی که مشکلات ِ خانوادگی داریم یا در سر کار درگیری های مایوس کننده را همواره شاهدیم ، بر فضا و مکالمات و ارتباطات درست و زیبا با تمام جزئیات و ساختارهای صحیح در ذهن ، یک سناریو از یک فیلم میسازیم ، به کل ِ آن عشق ورزیده ، آن را با تمامی ِ انتظارات ِ صحیحی که از افراد میخواهیم به مرحله ی اجرا شده میگذاریم ، در تخیلمان همه چیز را کاملا روبراه میبینیم ( و حتی ذره ای اشتباه و اعمال ناپسند را در این تجسم راه نمیدهیم ) و برای یافته ی خود که انگار کاملا عملی شده با لبی خندان شکر میکنیم .

خودِ برتر : به تعبیری نسبتا کامل ، خودِ خداگونه مان است که ” منِ من ” در دراز مدت باید به بینش ِ او بپیوندد و این خودبرتر همان قسمت اصلی و نورانی از وجود ِ هر شخص است که از گذشته و حال و آینده ی او با خبر است و در صورت ِ مطالبه و درخواست ِ هر فرد ارتباط ِ او را با رسالت و عشق ِ الهی ِ فرد و کمک همه جانبه در امور زندگی ، برایش آشکارتر و آشکارتر میسازد و فرد را به سوی اهداف ِ متعالیش سوق میدهد و یاری میکند . ارتباط با خود برتر را میتوان با صحبت کردن با او آغاز کرد .

اساتید باطنی : افرادی هستند که به تجربه ی نور و عشق الهی دست یافته اند و با خودبرتر و خدایشان به ارتباطی زیبا رسیده اند . این اساتید در خواب و رویا و بیداری به افرادی که آمادگی رسیدن به نور را دارند و درخواست یاری از ایشان را میکنند به طرق مختلف کمک میرسانند و راه را نشانشان میدهند تا شخص با نیروی تصمیم گیری ِ خودش از روی اختیار آن مسیر را انتخاب کند و به جلو رود یا … .

مشاوران اصلح : افرادی که بدون قضاوت ، به امر راهنمایی و کمک به تصمیم گیری ما میایند و اندوخته ها و تجارب خود را با طیب خاطر در اختیار ما میگذارند . در امور اگر قرار بر گرفتن مشورت است تنها با این افراد باید مشاوره کنیم . این افراد ممکن است نقاط ضعفی هم داشته باشند ولی در هنگام مشاوره این نقاط ضعف مانع از یاری رساندن ِ صحیح ایشان به ما نمیشود .

فرشتگان نگهبان : هر شخص دارای فرشتگانی ایست که همواره به او در برابر تمام درخواستهای نیکش کمک میرسانند و وظیفه ی محافظت از فرد را بعهده دارند . اما به دلیل اینکه فرشتگان در کار ِ اشرف ِ مخلوقات ( که ما باشیم ) نمیتوانند دخالت کنند تنها زمانی دست به کار میشوند که هر فرد به فرشتگانش اجازه ی دخول در امری را داده باشد ( مگر اینکه این فرد درمرحله ای مانند کما یا غیره قرار بگیرد که از مرحله ی تعقل ِ زمینی خارج شود ، در این صورت نه تنها فرشتگان به او کمک میکنند تا موقعیتش را بیابد بلکه در بعضی موارد به رویت ِ فرد هم میرسند ) .

فرشتگان مقرب : فرشتگانی ملکوتی که هر کدام برای منظوری در کائنات مشغول به برکت فرستادن بر اجزاء آفرینش هستند و در صورتی که فردی آنان را فراخوانی کند آنان بدون ِ توجه به اینکه شخص گناهکار است یا ثوابکار ، به اذن ِ خداوند در نوع ِ کاری که برای آن آفریده شده اند ، وظیفه ی دستگیری و گشایش را برای مورد نیکی که درخواست شده ، انجام میدهند . فرشتگان ملکوتی و نگهبان فقط بر انجام نیکی ها مجازند تا به ما کمک کنند آن هم با فراخوانی از سوی ما .

خرد کائنات : هوشمندی و برنامه ریزی یی دقیق و همه جانبه که خداوند بر کل ِ هستیِ وجود قرار داده تا جهان آفرینش بر آن اساس دارای نظمی بخصوص و فعل و انفعالاتی متناسب به گردشش برقرار باشد .

طریقه ی ارتباط برقرار کردن با نیروهای معنوی : با فرشتگان ، اساتید باطنی ، خود برتر و خدایمان به هر گونه یعنی مثبت یا منفی صحبت کردن ، درد دل و شیون و زاری نمودن یا هرگونه اعتراف ، نامه نوشتن و کمک خواستن مجاز است اما در محاورات ِ روزمره فقط و فقط مثبت حرف زدن و استفاده از اصول ِ قانون ِ جذب و رعایت احترام و به کار گیری جملات تاکیدی ، شکرگزاری و شاد زیستن مجاز است والا بر خلاف جهت خواسته هایمان قدم برمیداریم .

تو گامهای زمینی ات را بردار و بگذار خداوند از ملکوت اعلی تو را همراهی کند .

این جلسه نیز به پایان رسید و من همواره آماده هستم تا به سوالات شما در زمینه ی خودباوری و بازسازی دنیای نو و مثبتتان تا جایی که مطالعه دارم یا تجربه کسب کردم جواب دهم . جلسه ی بعد را که جلسه ی پایانی خواهد بود به توضیح بیشتر و شرح یک نمونه ی کامل از شروع تا پایان یک روز همراه با مثبت اندیشی های متعارف ، بازگو میکنیم و از پس ِ آن شما را با راهی نو و کوله ای سبک ، تشویق به پیمودن مسیری زیبا میکنیم که هر لحظه اش حلاوتی وصف ناشدنی به همراه دارد و تا بی نهایت ادامه دارد .

در پناه حق و خیر پیش

جویا

%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1 

برچسب‌ها:

دیدگاه(۲۲)

 1. سلام.ممنون از متن ها و مطالب خوبتون.
  ازتون راهنمایی و کمک میخواستم

 2. سلام،خسته نباشین
  اگه ممکنه روش های پاک کردن کارما رو هم اعلام بفرمایین
  نمی دونم چجوری ازتون تشکر کنم این مطالب کمکی بی نهایت به من کرده،از شما ممنونم،ان شاءالله همیشه در سلامت روحی و جسمی به سر ببرین.من این مواردی که به ما سرنخ میدن که هنوز خود را کاملا دوست نداریم و عمیقا تایید نمیکنیم رو دارم،همشونو،و می دونم هم هنوز در تایید کردن خودم به طور عمیق راه زیاد دارم.جالبه من تا قبل ازاین(البته هنوز هم در جای گذاری این باور با یه باور درست به سختی برمیخورم) فکر می کردم “نباید خودمو دوست داشته باشم”.یعنی طوری باور کرده بودم(از بچگی) که اگه خودمو دوست داشته باشم اون وقت آدم “خود خواه و خود شیفته ای” می شم پس باید به جای خودم یکی دیگه رو دوست داشته باشم،مثلا مادرم،برادرم و …تا خدا و بندگانش از من به خاطر خودخواهیم بدشون نیاد.چون چند دفعه از خونوادم شنیدم که گفتن من خود خواهم.البته خیلی وقت پیش.پس تا این حرفو نشنوم از اون ور دیوار خودمو پرت کردم پایین و به خودم بی محبت شدم.یک جا شما فرمودین من تاحالا در حق خودم خیلی ناجونمردی کردم.حق با شماست.ولی مطمئننم همه چی درست می شه….همه چی داره به خوبی پیش میره.خوشحال می شم نظر شما رو هم بشنوم.خیلی ممنون بابت لطف بی انتهاتون در مورد من و بقیه.
  می خوام با خود برترم صحبت کنم خیلی دلم براش تنگ شده.
  من چطوری می تونم با اساتید باطنیم ارتباط برقرار کنم؟خیلی بهشون احتیاج دارم.چون تو مرحله ای از زندگیم که به شدت به تاییدشون احتیاج دارم.دوست دارم ازشون بشنوم که دارم راهو درست می رم. یا اگه هنوز درست نمی رم بهم کمک کنن.و همینطور فرشتگان نگهبانم.
  خیلی خوشحالم از آشنایی با شما و از راهنمایی هاتون بی نهایت ممنونم.

  1. با سلام
   شما از روش هواپونو پونو میتونید برای پاک کردن کارما استفاده کنید که روشی بسیار ایمن و زیباست و بر قلب و روحتان اثری مثبت میزاره و نور ِ درونتون رو بیشتر میکنه . خواندن جوشن کبیر نیز عالی و بی نظیر است . با روش نوشتن برای فرشتگان ِ افرادی که موجب ِ آزارشون شدید هم میتونید اقدام کنید و از فرشتگان ِ اون افراد تقاضا کنید که به شما در جهت ِ بخشوده شدن ِ کارماتون با اون افراد کمک و حمایت کنند . میتونید از استادی ، همسویی ِ ریکی بگیرید و با انرژی ریکی اقدام به پاکسازی ِ کارماهاتون کنین .مشخصا روشهای دیگه ای هم وجود داره ولی از روش تمرینات نیمه ی تاریک وجود فقط کسانی باید استفاده کنند که استادی مثبت اندیش داشته باشن که قدم به قدم کمکشون کنه وگرنه نمیتونن از پس ِ اون بربیان و خودشون رو در مودی مثبت و تثبیت شده قرار بدن .
   در مورد دوست داشتن ِ خود ، و خودخواهی ، فرسنگها فاصله وجود داره دوست عزیز ! فردی که خودش رو دوست داره برای آفریده ای که موجب ِ افتخار ِ عالم بشریت میتونه باشه ( یعنی وجود ِ خداگونه ی عزیز ِ خودش ) احترام قائل میشه و به دنبال اون ، چنین شخصی دیگران رو هم به چشم مخلوقات ِ بی همتای خداوند میبینه و به دیگران هم همین عشق و احترام رو منتقل میکنه و بی آزار میشه ولی شما خودتون میدونید که خصوصیات یک فرد خودخواه بسیار دور از چنین توصیفیست که ارائه شد!
   ارتباط با فرشتگان و اساتید باطنی و خودبرترتون چیزی یاد گرفتنی نیست که کسی به شما بیاموزه ، بلکه حساس شدن ِ ادراک ِ وجودیتونه که در این مسئله کمکتون میکنه . به مرور که در موردِ ارتباط با خود برترتون ، فرشتگانتون و یا اساتید ِ باطنی مراقبه انجام بدید و مداما با اونها صحبت کنید ، حضورشون و راهنمایی هاشون رو متوجه میشید .
   خیر پیش
   جویا

 3. با سلام . از لطفتان بسیار ممنون و متشکرم .

  با خویشتن ِ خویش به این قرار رسیده بودم که پس از تمرینهایی کافی بر روی سیستم EFT و بدست آوردن نتایجی درخور آن را با دیگران به اشتراک بگذارم و در این زمینه پاسخگوی سوالات ِ عزیزان گردم . به یاری حق از زمانی که بر این اراده تصمیم ام را جزم کردم ، زمین و زمان به یاریم شتافتند تا رسالتم در این باب به کمال رسد . و واحیرتا که چه زیبا میچرخانند قلمت را و چه بی منت میگشایند درهای رحمت را چرا که خواهان ِ نمایش ِ عظمتشان ، به مشتاقان ِ رسیدنِ به نوری !! و هنگامی که در راه یک گام پا پیش میگذاری ، چندین گام را به سویت برمیدارند و سهل میکنند راهی را که به نظر ، پیمودنی یا آسان نمیاید.

  چند هفته پیش سایتهایی در you tube به صورتی کاملا اتفاقی به چشمم خورد که شرح حال مفصلی از طریقه ی ارتباط با روش EFT را به زبان انگلیسی مطرح میکردند و چند ساعت پیش کتابهایی را که شما توسط سایت ِ خود معرفی کرده اید ، توسط دوستان ِ دیگری در سایتی دیگر به من معرفی شد تا آنها را مطالعه کنم ! خداوند را بر تمامی داده هایش شاکرم و خواهانِ بارش نور بر تمامی رهروان ِ این راه ِ پر برکتم . گواینکه روش ” عشق و عاشقی ” کهنه نمیشود و هر چه از آن بشنوید باز هم حدیثی نامکرر است ولی محض اطلاع ِ دوستانی که نمیدانند چه روشهای درمانگرایانه ای نوین هستند ، باید بگویم که : نظراتی را که خدمتتان بیان کردیم یا بیان خواهیم نمود ، برگرفته از کتابها و سایتهایی جامع و به نقد از نویسندگان ِ شناخته شده ی برتر در سالهای اخیر ، به نقل از نیویورک تایمز است ( نظیر دبی فورد و لوییز هی ، و یا دیپاک چوپرا ) و علی الرغم اینکه برای تمامی رهروان راه گشایش بر حکمت ِ خداوندی احترام قائلم ،اما باید بگویم که آقای فروغمند قدری عجولانه این مقاله و ماخذهای آن را قضاوت فرموده اند .

  آقای فروغمند عزیز همانطور که از نوشتار ِ مربوط به ” طرحی نو ” متوجه میشوید ، غرض از صحبت در باب ِ این مطالب ِارزشمند ، فقط و فقط آشنا کردنِ دیگر دوستان با مقوله هایی ماورایی ایست ( آنهم به طور کاملا رایگان و بدون ِ هیچ قید و شرطی برای دوستان ) که آنها را با این مفهوم که با اراده ی خود ، جهت تغییر و تحول و دستیابی به زندگی یی تمام عیار و درک ِ اشرف مخلوقات بودنشان را ، به تصویر بکشد و غرض چکیده گویی یی از این خیل ِ بی انتهاست . اینکه دوستان پس از درک ِ این مشت که نمونه ی خروار است ، چه راهی را انتخاب کنند خود مختارند ؛ که وظیفه و رسالت ِ من ، دادن امید به آنان است که من این راه را رفته ام و جسته ام چیزی را که به دنبال ِ آنید ، همانند تمامی افرادی که پیش از من این راه را رفته بودند و یافته اند دوا را . و هدف ِ دیگر شناساندن ِ اقتدار ِ ایشان است به خودشان . اینکه دوستان ، چگونه و از چه دریچه هایی میتوانند نور را بر زندگیشان بتابانند به عهده ی خودشان است . بی شک گستره هایی نورانی تر ، کمالگرایانه تر و تکمیل شده تر ، هر روزه از لطف خداوند بر سرمان سایه گستر خواهد شد اما در این میان نور همیشه نور است و عشقِ راستین همیشه عشق باقی خواهد ماند چه با من و شما ، چه بدون ِ من و شما .

  خیر پیش
  جویا

 4. برای دانلود تعداد خیلی زیادی کتاب و فیلم راجع به ای اف تی و هو اوپونو پونو میتونین به این نشانی مراجعه کنین. این سایت از سال ۱۳۸۴ راه افتاده و خیلی قدیمیتر و معتبرتر از مطالبیه که بهشون ارجاع دادین.
  http://www.eft.ir

  http://www.eft.ir/fa/%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%88/news/193/%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9

 5. با سلام خدمت جویا جان عزیز …راستش تا به حال نتونسته بودم بصورت کامل این پست رو بخونم .ولی امروز که به طور کامل مطالعه کردم پی به نکات عمیق وارزشمندی شدم .واقعا میشه بهتون تبریک گفت از این که این چنین زیبا وکامل اطلاع رسانی میکنید مطالبتون خیلی دقیق .کامل وپر ارزش بود وبه جرات میشه گفت اکسیر خوشبختی در خود نهفته داشت . وواقعا این مطالب فقط نباید ختم به خوندن بشه بلکه باید تک تک این رهنمود ها در زندگی به صورت عملی در بیاد .اونوقته که نتیجه معجزه اسای اون تو زندگی مشهود میشه ..جا داره بازم از این نوشته های زیبا وگهر بارتون تشکر کنم ….همیشه پیروز و برقرار باشید

  1. با سلام بر ستایش عزیز . خداوند را شاکرم که این متون به چشم زیبابین ِ شما ، ارزشمند آمد . با اینکه این دریا را نمیتوان در چند خط توصیف کرد اما وصف العیشی ایست که به گفتنش هم جانی تازه میگیریم .
   امید که هر لحظه بیش از پیش با نور مانوس شویم .
   جویا

 6. سپاس بیکران از جویای مهرآفرین.
  برای من بسیار کاربردی هست مطالبی که در این پست زیبا ذکر کردی.
  ضمنا بابت تاخیرم معذرت میخوام.
  نور الهی در لحطه هایتان جاری

  1. بر این گشایش خداوند را شاکر و سپاسگزارم امیر جان .
   همواره چتر حمایت خداوند بر سرمان سایه گستر باد .
   در پناه حق و خیر پیش .
   جویا .

 7. سلام جویای عزیزم از این پست تکمیلی شما نهایت لذت را بردم ذهن خرده گیر من که خیلی زود دنبال تناقضات میگرده اعتراف کرد که هیچ نقطه ای بدون توضیح نبود و از هر جهت کامل بود .در ضمن کلی سئوال در پستهای قبلی برام ایجاد شده بود که با پرسیدن، بدون اینکه دنبال جواب برم خود بخود و مثل الهام پاسخ ها بسویم آمدند.
  درود فراوان بر شما

  1. آیلین عزیز ، من تا جایی که در چنته ام بود ، جواب ِ ذهن ِ دام گذار ِ شما را در پستهای پیشین دادم تا برایتان دردسر نیافریند ! نور و عشق الهی بر شما که خود را بر روی درک مسائل باز گذاشته اید . ذهنتان هم پس از چندی کلنجار ، به سراغ ِ کار ِ خود میرود و هر از گاهی به شما سر میزند تا خودی نشان دهد ، اگر فقط همانند ناظر به اعتراضاتش گوش دهید ، به نکات و زوایای ِ مهمی از نیمه ی تاریک ِ وجودتان راهنمایی تان میکند و به افشاگری از رازهای نهانتان می پردازد که برای پاکسازی ِ درونمان به این رازگشایی ها بسیار احتیاج داریم .
   خیر پیش و در پناه حق
   جویا

 8. جویای عزیزم سلام. بازم بخاطر مطالب عالی و کاملت ممنونم. و از خدای بزرگم سپاسگزارم که یک به یک راههای آسمونیش رو بهم نشون میده از طریق بندگان نیکش. به نظر من به هیچ شیوه ای نمیشه تشکر کرد جز با بکار بستن این راهکارهای فوق العاده برای زندگی، و در نهایت کمک و یاری رسوندن به دیگران.
  راستش در کلِ مطالب این چهار جلسه، چیزی که بیشتر از همه منو به خودش جذب کرد و یه جورایی فکر میکنم پیام خود خداوند بود برام که به قلم شما جاری شده بود، اون جمله ای بود که در بخش سوم برای بخشش دیگران نوشته بودین که زمانی که می خوایم کسی رو ببخشیم، نور و بخشایش الهی رو واسش فرابخونیم. یعنی باورتون نمیشه من با گفتن این جمله در حق کساییکه بهم بدی کرده بودن و نمیتونستم کامل ببخشمشون، بقدری سبک شدم که بعد از اون، اصلا ظلمی که اونها در حقم کردن به نظرم بزرگ جلوه نمیکنه و کامل در ذهنم و قلبم هضم شده و دیگه یادآوری و فکرکردن به اون موارد اذیتم نمیکنه. یعنی در حقیقت این مدل بخشیدن، بخشایش از طریق عشق الهیه، و کاملا همه کینه ها و سیاهی ها رو میشوره و به نور تبدیل میکنه. بازم ازتون ممنونم به خاطر این روشنگری ها و همینطور از شهاب عزیز به خاطر فراهم آوردن این فرصت و همه ی خوبیهاش.

  1. سلام سمیه جان . بر اساس قانون جذب ، خرد کائنات که توسط ِ الگوهایی بسیار منظم و همه جانبه از جانب خداوند برنامه ریزی شده تا مثل ِ غول ِ چراغ جادو برای ما که اشرف مخلوقات هستیم ، تمامی آنچه رو که اراده میکنیم و به اون با تعمق توجه میکنیم ظرف ِ مدت زمان ِ معقولی برای ما مهیا کنه ؛ چون بر مبنای عشق به اجرای امر ِ انسان کاربری میکنه ، براش فرقی نداره که شما شر رو به سمت خودتون دعوت میکنید یا خیر رو ، فقر رو به سوی خودتون میکشید یا ثروت رو ، درد رو به طرفتون میخوانید یا سلامتی رو ،… اون فقط از شما امر میبره و اون رو به شما با محبت ِ هر چه تمامتر برمیگردونه ! چیزی که کائنات با نهایت ِ عشقش به سمت ِ شما میفرسته پیامی یه که از شما میگیره تا با نهایت سخاوت به شما هدیه بده ؛ اگه شما به تنفر و انزجار فکر کنید ، کائنات به سمتتون بسته های پستی ِ مربوط به تنفر و انزجار رو مداما پست میکنه که همیشه چیزی رو که در ذهن و افکار و صحبتهاتون به اون مشغولید به سمتتون جذب بشه و در دسترستون قرار بگیره ، اگر هم به او اعلام کنید که من میبخشم ، کائنات بخشش و تبعات ِ اون رو به شما هدیه و ارزانی میکنه . و این چه زیباست وقتی که در مییابیم : ما سازنده ی جهان ِ پیرامون ِ خود هستیم با آنچه به آن میاندیشیم .
   خیر پیش
   جویا

 9. با سلام ، واقعا مطالبی که نوشتید درسهایی برای زندگی هستن . با یکم توجه میشه تمام متن رو درک کرد . بیشتر راهکارها رو به صورت معمول انجام میدیم ، پس کار سختی نیست . مهم شناختیه که باید از خصلت های بد بدست بیاریم و اونارو بشناسیم تا راحت تر پاک بشن . تشکر میکنم بابت درسای زندگی که به ما میدید … خدای زیبایی ها همراه زندگیتون …

  1. سلام بر شیدای عزیزم . خوشحال و شاکرم که این حقایق بر اهل دل به روشنی آشکار و گره گشا میشه .
   همواره برکت بر زندگیمان و نور بر قلوبمان سایه گستر باد .
   در پناه حق و خیر پیش
   جویا

 10. سلام بر جویای عزیز و گرامی .
  امشب با شیدای عزیزم قرار گذاشتیم تا هر یک در پشت لپ تاب قرار بگیریم و پست بخش چهارم رو ، به این خاطر که مهمه ، با هم خط به خط مرور کنیم و در موردش بحث و گفتگو کنیم . خوندن این پست چند صفحه ای یک ساعت طول کشید .
  چه نکته های زیبایی که در این پست وجود داشت ، چه حرف های زیبایی ، چه استدلال های عمیقی …
  واقعا هر دو ما از خوندن این پست لذت بردیم .
  و برای هر دو ما خیلی خیلی مفید بود . خیلی خوب جمع بندی کردی مطالب رو و خیلی خوب جلسات داره به معنا و مفهوم اصلی خودش نزدیک و نزدیک تر میشه .
  انقد که این پست کامل بود ، مجال سوال پرسیدن رو به ما نداد ، اما جا داشت که از صمیم قلب از طرف خودم از تو و خدای مهربون خودمون تشکر کنم . امید وارم همیشه شاد و موفق و سر بلند باشی .

  1. ممنون شهاب جان . امیدوارم که همیشه بتونیم در این راه باهم مسیران از لحظه به لحظه ی این سفر لذت ببریم و به جایی که باید رهسپار شیم .
   در پناه حق و خیر پیش
   جویا

 11. جویای عشق سلام
  قسمت چهارم رو هم خوندم:
  مثل همیشه دلنشین و سرشار از شیفتگی های شعور
  “من، گنگ خواب دیده و عالم تمام کر
  من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش” (حاج میرزا محمد خان لواسانی)

  دوستارت
  پروانه

  1. سلام بر پروانه ی عزیز .

   ما که مستیم و خراب ، از دل رندان ِ شراب
   مطلب جز سر سودایی ِ پر عربده ای

   ممنون از شعر زیباتون .
   در پناه حق
   جویا

 12. سلام به جویای عزیز- ممنون از نوشته های بسیار زیبا و کاربردی که می نویسی لطفا در مورد پاک کردن کارما هم توضیح می دهی.

  1. با سلام . هما جان در انتهای جلسه ی سوم ، مواردی رو که از آنها میتوان استفاده کرد تا با بخشیدن کارما روبرو شویم یادآوری شده و در انتهای جلسه ی اول ، کتابها و سایتهایی که میتوانید به آنها مراجعه کنید تا به طور کامل از روشها و به کار بستن آنها استفاده ببرید ، قید شده . با این حال خدمتتان باری دیگر اشاره ای مختص تر میکنیم . در مفاتیح الجنان در کنار بسیاری از دعاهای دیگر دعای جوشن کبیر را من به شخصه دوست دارم . در میان سوره های قرانی من معجزه ی یازده بار خواندن سوره ی مزمل در غروب ، بین نماز مغرب و عشا ، در یازده شب ِ متوالی را نه تنها برای خود که برای دیگران نیز بسیار آزموده ام تا به هر نیتی که دارید دسترسی یابید . روش هواپونوپونو در سایت مزبور http://oulia.ir/ در بخش تکنیکهای مفید با نام روش پاک کردن کارمای منفی آمده است که آن را نیز آزموده ام و دوست دارم . و به احتمال قریب به یقین روش های ای . اف . تی نیز که خانم یاسمن گلچین در ایران به رواج آن پرداخته اند اگر اصولی انجام شوند ، کارگشا هستند و در کتاب و سی دی ایشان و حتی ورود به سایتشان میتوانید راهنمایی های لازم را بگیریدhttp://www.eftmind.com/?lang=en ولی چون بر اساس ِ گفته ی خودشان باید عمل ِ پاکسازی دقیق انجام شود وگرنه اعمال پاکسازی بدتر شخص را دچار دردسر میکند، من به تازه واردان در این مقوله ها ، این پاکسازی را توصیه نمیکنم مگر اینکه زیر نظر شخصی وارد این کار را انجام دهند . و یا همانگونه که سمیه ی عزیز به گفته ی پاندر در کتاب قوانین توانگری ( مطمئن به اسم کتاب نیستم ولی نویسنده مطمئنا خانم کاترین پاندر هستن )اشاره فرمودند ، استفاده از جمله های{( برای بخشش دیگران): خدای درونم تو را می بخشد و رها می کند. همه چیز میان ما پاک و صاف شده است. از اکنون تا ابد. و ( برای طلب بخشش خودمون از طرف اون فرد) : خدای درونت مرا میبخشد و رها میکند. همه چیز میان ما پاک و صاف شده. از اکنون تا ابد. } بسیار کارگشا هستند . برگشت به هر چهار پست گذشته و خواندن نظرات به همراه هر پست را به شما نازنین توصیه میکنم تا موارد یادشده شفاف تر در ذهنتان بنشینند .
   در پناه حق
   جویا

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قبل از ارسال دیدگاه معادله زیر را پاسخ دهید. *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.