صفحه اصلی ترجمه اشعار ناب

ترجمه اشعار ناب

حکایت زنی که شوهرش به مکه میرفت

حکایت زنی که شوهرش به مکه میرفت در روزگارهای قدیم زنی بود بسیار زیبا ، که همه زیبایی او را مثال میزدند ، روزگار با این زن بود یار بود و زندگی خوشی داشت ، موی بسیار زیبایی داشت که زلفانش حالت پیچ خورده داشت – لب هایش به مثال صدفی بود که دندانش مثل […]

خواهم ای دل محو دیدارت کنم

خواهم ای دل محو دیدارت کنم

خواهم ای دل محو دیدارت کنم… *ای دل میخواهم چیزی را بر تو نمایان کنم و جلوه ای از دلدار را به تو نشان دهم %میخواهم تو را سرگشته ی آن زیبا رو کنم و تو را به آن زلف رباینده دل بسته کنم و در این بلا گرفتارت کنم. *تا هم از شهر خودت […]

حکایت زنی که شوهرش به مکه میرفت