صفحه اصلی برچسب "shenakht-afarinesh"

قطار هستی

قطار هستی گمان کنید که یک قطار از عالم زر هر روز به زمین میاد و  عده ای مسافر را در زمین خاکی که اولین ایستگاهه آفرینش انسان محسوب میشود،  پیاده میکند و عده ای دیگه را سوار تا به ایستگاه بعدی برساند . نظرات مختلفی در مورد ایستگاه های بعدی زندگی انسان وجود دارد، مسلمانان […]

پرسش و پاسخ در مورد آفرینش